Terminology
Punches
Age-zuki (ah-geh zoo-key) : Rising punch
Awase-zuki (ah-wah-say zoo-key) : U - punch
Choku-zuki (cho-koo zoo-key) : Straight punch
Chudan-choku-zuki (chew-dahn cho-koo zoo-key) : Straight punch to body
Chudan-zuki (chew-dahn zoo-key) : Middle area punch
Dan-zuki (dahn zoo-key) : Consecutive punching
Furi-zuki (foo-ree zoo-key) : Circular punch
Gedan-choku-zuki (geh-dahn cho-koo zoo-key) : Straight punch to low area
Gedan-tsuki (geh-dahn tsue-key) : Punch to low area
Gedan-zuki (geh-dahn zoo-key) : Punch to low area
Gyaku-zuki (gya-koo zoo-key) : Reverse punch
Hasami-zuki (hah-sah-me zoo-key) : Scissors punch
Heiko-zuki (Hay-koh zoo-key) : Double punch, simultaneous
Hiraken-zuki (he-rah-ken zoo-key) : Fore-knckl-fist straight punch
Hon-zuki (hohn zoo-key) : Frontal punch
Ippon-ken zuki (eep-pone ken zoo-key) : One-knckl-fist straight punch
Jodan-choku-zuki (joe-dahn cho-koo zoo-key) : Upper straight punch.
Jodan-zuki (joe-dahn zoo-key) : Upper punch
Jun-zuki (joon zoo-key) : Jab punch
Kagi-zuki (kah-ghee zoo-key) : Hook punch
Maete (mah-eh-te) : Jab
Mawashi-zuki (mah-wha-she zoo-key) : Roundhouse punch
Morote-zuki (moe-row-teh zoo-key) : Double-fist "U" punch
Nagashi-zuki (nah-gah-she zoo-key) : Flowing punch
Nihon-zuki (nee-hohn zoo-key) : Double punch
Oi-zuki (oh-ee zoo-key) : Lunge punch
Oroshi-zuki (oh-roe-shee zoo-key) : Descending punch
Renzuki (wren-zoo-key) : Alternate punching
Sanbon-zuki (san-bohn zoo-key) : Three punch combination
Sanren-zuki (san-wren zoo-key) : Three consecutive punches
Seiken-choku-zuki (say-ken cho-koo zoo-key) : Fore-fist straight punch
Tate-zuki (tah-teh zoo-key) : Vertical fist punch
Teisho-zuki (tay-show zoo-key) : Palm-heel punch
Tsuki (tsue-key) : Punching
Tsuki-waza (tsue-key wah-zah) : Punching techniques
Ura-zuki (oo-rah zoo-key) : Close range uppercut punch
Yama-zuki (yah-mah zoo-key) : Mountain punch
Yoko-zuki (yoh-koh zoo-key) : Side punch
Komayaka Karate Club Copyright © 2009-2015